Sobota, 15 grudnia 2018. Imieniny Celiny, Ireneusza, Niny

Za mało jest chętnych w powiecie iławskim do wychowywania dzieci w rodzinach zastępczych

2017-09-11 11:35:49 (ost. akt: 2017-09-11 12:17:40)

Autor zdjęcia: pixabay.com

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych z terenu Powiatu Iławskiego, którzy chcieliby otoczyć opieką i wsparciem dzieci znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych.

Rodzina zastępcza to jedna z form opieki nad dziećmi, którym rodzice nie zapewniają właściwej opieki. W rodzinach takich umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni władzy rodzicielskiej, albo też władza ta została im czasowo ograniczona lub zawieszona. Rodzina zastępcza staje się azylem, w którym dziecko ma się otrząsnąć z negatywnych przeżyć wyniesionych z domu rodzinnego i odbudować poczucie własnej godności.


Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:
- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, wypełniają
obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego, nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, są zdolne do sprawowania właściwej opieki na dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa, przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb.

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej. Takimi formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1) rodzina zastępcza: spokrewniona, niezawodowa, zawodowa (w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna)
;
2) rodzinny dom dziecka.

Charakterystyka rodzinnych form pieczy zastępczej:
Spokrewnione: taką rodzinę tworzą wyłącznie dziadkowie lub rodzeństwo dziecka, które ma być objęte opieką. Kandydaci na rodzinę zastępczą spokrewnioną przechodzą szkolenie według indywidualnego planu, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka. Miesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka wynosi 660 zł. W przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym kwota wynosi 880 zł.
Niezawodowe: taką rodzinę zastępczą tworzą osoby z rodziny dziecka, np. ciotka, wujek lub osoby obce. Kandydaci na rodzinę niezawodową przechodzą przez proces kwalifikacyjny, który obejmuje m.in. obowiązkowe szkolenie w wymiarze 60 godzin. W rodzinie umieszcza się nie więcej niż 3 dzieci. Co najmniej jedna osoba musi posiadać stałe źródło dochodu. Miesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka wynosi 1000 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200 zł.

Zawodowe:

• Pełniące funkcję pogotowia rodzinnego: umieszcza się w niej do 3 dzieci do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej jednak niż 4 miesiące. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego.

• Specjalistyczne: dla małoletnich matek, dla dzieci niepełnosprawnych, dla dzieci umieszczonych na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawie nieletnich. Umieszcza się w takiej rodzinie zastępczej nie więcej niż 3 dzieci.
Zawodowe rodziny zastępcze tworzą osoby obce. Umowa o pełnienie funkcji zawierana jest co najmniej na 4 lata i jednemu z małżonków przysługuje wynagrodzenie. Osoba ta nie może kontynuować zatrudnienia, podjąć dodatkowej pracy zarobkowej bez zgody starosty. Przysługuje również prawo do czasowego niesprawowania opieki nad dziećmi w związku z wypoczynkiem (30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy). Okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych. Nałożony jest również obowiązek podnoszenia kwalifikacji poprzez udział szkoleniach. Zawodowa rodzina zastępcza otrzymuje miesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 1000 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200 zł.

Rodzinny dom dziecka: tworzą osoby obce i umieszcza się w nim do 8 dzieci. Umowa o prowadzenie rodzinnego domu dziecka zawierana jest co najmniej na 5 lat i jednemu z małżonków przysługuje wynagrodzenie. Osoba ta nie może kontynuować zatrudnienia ani podjąć dodatkowej pracy zarobkowej bez zgody starosty. Przysługuje również prawo do czasowego niesprawowania opieki nad dziećmi w związku z wypoczynkiem (30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy). Okres prowadzenia rodzinnego domu dziecka wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych. Nałożony jest również obowiązek podnoszenia kwalifikacji poprzez udział szkoleniach. Rodzinny dom dziecka otrzymuje miesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 1000 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200 zł.

Wszystkim dzieciom, bez względu na rodzaj formy pieczy zastępczej i bez względu na dochód dziecka lub rodziny zastępczej przysługuje świadczenie wychowawcze – dodatek 500 Plus.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:
1) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
2) świadczenie na pokrycie: niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo, kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

Rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą.
Środki finansowe, starosta jest zobowiązany przyznać rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono powyżej 3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, oraz jeżeli potrzeba przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Rodzinie zastępczej zawodowej starosta może również raz do roku przyznać świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

Poza pomocą materialną rodziny zastępcze mogą liczyć na wsparcie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, jak również innych specjalistów (m.in. psychologa, pedagoga).
Dla kandydatów na rodziny zastępcze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie przeprowadzi bezpłatne szkolenie, którego głównym celem będzie dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wychowywania dziecka.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie mieszczącym się w Iławie, ul. Andersa 12, nr tel. 89 649 04 50,
E-mail: sekretariat@pcprilawa.pl.
 

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages